Obchodní podmínky a reklamace

Obchodní podmínky společnosti JANEK spol. s r.o.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností JANEK spol. s r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. Máje 863, PSČ 756 61, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 199, identifikační číslo 136 42 898, DIČ: CZ13642898, bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 245069444/0300.

 

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

 

2.1 Obchodní podmínky – jsou tyto Obchodní podmínky určené pro nákup v internetovém obchodě společnosti JANEK spol. s r.o.

2.2 Internetový obchod – webový prostor www.eshop.janek , kde je uskutečňován prodej zboží

 

2.3 Zboží – movitá věc, která je nabízena v Internetovém obchodě. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem (SKU) a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedena rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží

 

2.4 Prodávající – JANEK spol. s r.o., 1. máje 863, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61; IČ: 136 42 898

 

2.5 Kupující – zákazník internetového obchodu – spotřebitel nebo podnikatel.

 

2.6 Spotřebitel – kupující, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

 

2.7 Podnikatel – kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

2.8 Kupní cena – peněžitá hodnota zboží resp. služeb, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

 

2.9 Kupní smlouva – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je nákup zboží za Kupní cenu.

 

2.10 Náklady na dopravu – peněžitá hodnota za dopravu zboží, která je uvedena v položce doprava, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy

 

2.11 Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady

 

2.12 Dodací lhůta – je doba potřebná k dodání zboží kupujícímu. Běh dodací lhůty začíná 1. pracovní den po dni odeslání objednávky.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí prodávající neprodleně kupujícímu informativním emailem na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím v odeslané objednávce. Na vznik kupní smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem, před vlastním uskutečněním objednávky, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

3.2 Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

3.3 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží není možné vyrobit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na jím uvedenou adresu.

 

3.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

 

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Kupní ceny uvedené kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky.

 

4.2 Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit některým z těchto způsobů :

* v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v některé z kamenných prodejen provozovaných společností JANEK spol. s r.o.

* bezhotovostně platební kartou před odesláním objednávky prostřednictvím platební brány GoPay.

* bezhotovostně bankovním převod na účet prodávajícího, č.ú. 245069444/0300 vedený u ČSOB a.s., se splatností do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy

* v hotovosti při převzetí zboží od zvoleného přepravce (na dobírku)

 

4.3 V případě platby v hotovosti, při osobním odběru nebo na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující je povinen uhradit kupní cenu a náklady na dopravu v hotovosti nebo

platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťující přepravu zboží kupujícímu.

 

4.4 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Jako variabilní symbol, identifikátor platby, kupující uvede číslo objednávky. Peněžní závazek kupujícího, vyplývající z kupní smlouvy, je splněn až v okamžiku připsání této částky na účet prodávajícího. Nepřipsání peněžní částky ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího může být důvodem k jednostrannému odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

4.5 Prodávající je povinen kupujícímu vystavit daňový doklad, který mu bude zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A DODACÍ PODMÍNKY

 

5.1 Dodací lhůta je stanovena s ohledem na rozsah nabídky a snahu uspokojit individuální požadavky kupujícího. Kupující má možnost, za expresní příplatek, zkrátit dobu dodání.

 

5.2 Způsob doručení zboží určuje prodávající v odeslané objednávce. Kupující má možnost vyzvednou objednané zboží osobně na kterékoliv kamenné prodejně provozované společností JANEK spol. s r.o.. V případě volby externího dopravce, PPL nebo Česká pošta, splní prodávající svou povinnost dodat zboží kupujícímu, v momentě předání zboží zvolenému přepravci.

 

5.3 Kupující je povinen zboží převzít. Pokud kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je prodávající oprávněn uplatňovat po kupujícím náhradu škody, která mu vznikne v souvislosti s nepřevzetím zboží.

 

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku převzít a je povinen neprodleně informovat prodávajícího, mailem na eshop@janek.cz, o důvodech proč zásilku nepřevzal.

 

5.5 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

 

5.6 V případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, se termín dodání, počítá od data připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

 

 

6. ODSTOUPENÍ SPOTĚBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující však nemůže takto odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro kupujícího.

 

6.2 Kupující je povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy. Oznámení musí být provedeno písemně a doručeno prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne

převzetí zboží kupujícím. V oznámení kupující uvede číslo objednávky a číslo bankovního účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny.

 

6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu, nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím, dokumentací a dárky, které kupující obdržel spolu se zbožím. Pokud vrácené zboží bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je v takovém případě oprávněn jednostranně započíst výši škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6.4 Vrácení zboží zajišťuje kupující jeho odesláním na adresu sídla prodávajícího nebo jeho předáním v některém z kamenných prodejen prodávajícího. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

6.5 Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, sníženou o případnou výši škody, do 5 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího.

 

 

7. UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ZBOŽÍ

 

7.1 Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

 

7.2 V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit.

 

7.3 Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost zboží a prodávající za ně nemůže nést odpovědnost (např. používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt zboží s předměty s ostrými hranami, jako jsou hodinky, brašny, klíče, těžké předměty v kapsách apod.), stejně jako nevhodně zvolená velikost zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

 

7.4 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich užívání a údržby. Při údržbě zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost zboží dosáhnout záruční doby a může dojít k poškození či zničení zboží běžným opotřebením (jako např. častým nošením, praním, sušením a žehlením).

 

7.5 Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.

 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

 

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

 

8.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

8.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží uvedeno jinak. Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy kupující řádně dodané zboží převzal nebo byl povinen převzít. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

9.1 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo v kterékoliv z jeho kamenných prodejen. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

9.2 Reklamační řízení může být zahájeno, pokud zákazník předloží kompletní zboží, prokáže jeho nákup, nejlépe pokladním dokladem, a zboží bude hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout reklamované zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

 

9.3 Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

9.4 Vady zboží a služeb se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má kupující právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za

neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem

 

9.5 O uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení (reklamační protokol)

 

9.6 Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

 

 

10. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 Společnost Janek se sídlem v v Rožnově pod Radhoštěm, 1. Máje 863, PSČ 756 61, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých výrobních a obchodních činností, pro přípravu nabídek, uzavírání smluv a dodání zboží. Dále z důvodu plnění zákonných poviností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví a z důvodu oprávněných zájmů společnosti. Zpracování probíhá pouze zákonným zpúsobem, osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a partnerům včetně předávání osobních údajů do dalších zemí.

Každý subjekt má u nás právo
– na přístup k vlastním osobním údajům
– na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenos osobních údajů
– na námitku proti zpracování osobních údajů u nás nebo u dozorového úřadu

 

10.2 Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

 

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

11.DÁRKOVÉ POUKAZY

 

11.1 Získání dárkového poukazu – dárkový poukaz si můžete koupit, stejně jako jiné zboží, v kamenných prodejnách nebo internetovém obchodě společnosti JANEK spol. s r.o., a to buď samostatně nebo společně s dalším zbožím.
Nominální hodnota dárkového poukazu – dárkové poukazy nabízíme v hodnotách 1000 Kč, 2000 Kč, 3000Kč, 5000Kč, 10000Kč, 15000Kč a 20000Kč.

 

11.2 Uplatnění dárkového poukazu – dárkový poukaz můžete uplatnit při nákupu jakéhokoliv zboží nabízeného v kamenných prodejnách a internetovém obchodě společnosti JANEK.

 

11.3 Uplatnění v kamenných prodejnách – odkaz kamenné prodejny

 

11.4 Uplatnění v internetovém obchodě – poté, co si vyberete zboží, můžete vložit číselný kód dárkového poukazu. Po vložení a potvrzení číselného kódu se celková částka nákupu sníží o cenu dárkového poukazu. Pokud bude hodnota Vámi realizovaného nákupu nižší, než uplatněná hodnota poukazu, bude Vám na tento rozdíl, zaokrouhlený na stokoruny dolů, zaslán nový poukaz. Nový poukaz Vám bude zaslán v elektronické podobě a jeho uplatnění se řídí stejnými podmínkami jako u původního poukazu.

 

11.5 Lhůta dodání dárkového poukazu – standardní lhůta dodání dárkového poukazu činí max. 2 – 3 pracovní dny. V případě, že na dodání dárkového poukazu spěcháte, případně pro Vás není podstatná jeho tištěná forma, můžete zakoupit také elektronický dárkový poukaz, který Vám zašleme emailem okamžitě po zaplacení objednávky. Poukaz můžete poté vytisknout, případně použít elektronickou verzi a obdarované osobě poukaz například odeslat emailem.

 

11.6 V rámci jednoho nákupu v internetovém obchodě můžete použít jen jeden dárkový poukaz. V kamenných prodejnách můžete uplatnit libovolný počet dárkových poukazů

 

11.7 Platnost dárkového poukazu není omezena.

 

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.3 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění informuje, že Česká obchodní inspekce je subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem. Kupující nalezne bližší informace na webových stránkách České obchodní inspekce.

12.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 11.2013